Anasayfa
Perşembe, 06 Eki 2022

Designed By:
DETAY SYS
Salı, 04 Kasım 2014 01:50

GA Çocuk taraf?ndan her y?l Kas?m ay? içerisinde çocuklara kitap okuma bilinci ve sevgisi a??lamak, bu anlamda ebeveynleri de bilinçlendirmek hedefiyle düzenlenen ve tamam? ücretsiz olan Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Türkiye etkinlikleri, 7. y?l?nda Neomarin Çocuk Kültür Merkezi?nde kutlanacak. Yedinci y?l temam?z, bütün çocuklar için, ?Kitab?n I????n Olsun!?

Tarih: 7-8 Kas?m 2014


 

 

7 ve 8 Kas?m tarihlerinde Türk Çocuk Edebiyat??n?n iki de?erli yazar?n?, Asl? Tohumcu ve Ayla Hac?o?ullar??n? a??rlayacak olan 7. Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Etkinlikleri, kitapla çocuk aras?ndaki ba?? kurmaya dayal? çe?itli sanat atölyeleriyle de desteklenecek. Bir Sosyal Sorumluluk Projesi olarak geli?tirilen etkinlikler, ilgili tarihlerde 12.00-18.00 saatleri aras?nda uzmanlar e?li?inde uygulanacak. 7. Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Etkinlikleri?ne davet edilen yazarlar, kitaplar?n? çocuklar?m?z için imzalayarak interaktif etkinliklerle minik okurlar?na birebir temas edecekler. Proje dahilinde Adalet Bakanl??? ?stanbul E?itim Merkezi Orkestras? da bir final konseriyle bu de?erli sosyal sorumluluk projesine destek verecek. ?mzalanarak hediye edilecek kitaplar?m?z, Can Çocuk Yay?nlar??ndan ?Eksimus Serüvenleri? ve Yap? Kredi Yay?nlar??ndan ??ztanbul? adl? çok de?erli kitaplar.

 

7. Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Etkinlikleri, ilkö?retim okullar? ile yuvalar?n ve münferit ziyaretçilerin ücretsiz kat?l?m? ve 200 adet ücretsiz kitap da??t?m?yla sosyal sorumluluklar?m?z? yediden yetmi?e herkese hat?rlatacak. Geçti?imiz alt? y?l içinde 10.000?in üzerinde çocu?a ula?an etkinli?in ayr?nt?lar?, Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Türkiye resmi web sayfas? olan www.dunyacocukkitaplarihaftasi.org?tan görülebilir.

 

7. Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Etkinlik Program?

 

Kitab?n I????n Olsun!

7 Kas?m 2014 / Cuma

12.00-14.00 Esin Perileri // Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Enstalasyon Çal??mas? 1

13.00-13.30 Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Okur-Yazar Çocuklar Konseyi Toplan?yor

14.00-15.00 Kitab?n I????n Olsun! // Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Poster Çal??mas?

15.00-16.00 Can Çocuk Yay?nlar? Etkinlik Saati / Asl? Tohumcu?yla Süper Güçlüyüm!

16.00-17.00 ?mza Saati / Asl? Tohumcu - Eksimus Serüvenleri / Can Çocuk Yay?nlar?

17.00-18.00 Kavram ve Resim // Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Resimli Kitap Çal??mas?

8 Kas?m 2014 / Cumartesi

12.00-14.00 Esin Perileri // Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Enstalasyon Çal??mas? 2

13.00-13.30 Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Okur-Yazar Çocuklar Konseyi Toplan?yor

14.00-15.00 Do?al Ya?am?n ?çinde // Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Ah?ap Kitap Tasar?m?

15.00-16.00 Yap? Kredi Yay?nlar? Etkinlik Saati / Yedi Gün Yedi Gece ?stanbul Bir Bilmece

16.00-17.00 ?mza Saati / Ayla Hac?o?ullar? ? ?ztanbul / Yap? Kredi Yay?nlar?

17.00-18.00 Okuyan ?övalyeler // Dünya Çocuk Kitaplar? Haftas? Üç Boyutlu Obje Tasar?m?

KONSER // Adalet Bakanl??? ?stanbul E?itim Merkezi Orkestras?

 

Yorum ekle