Anasayfa AVM Haber Güncel Neomarin Çocuk Kültür Merkezi Aç?ld?
Perşembe, 02 Şub 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Pazartesi, 27 Şubat 2012 10:28

?80 Günde Devr-i Âlem?, Neomarin Pendik Al??veri? Merkezi - GA Çocuk i?birli?iyle hayata geçiriliyor. Neomarin, tüm minikleri Çocuk Kültür Merkezi aktivitelerine, bu büyük co?kuya davet ediyor! 80 Günde Devr-i Âlem, 17 gün süren bir program ve tüm gün süren atölyeler 03-06; di?er atölyeler 07-14 ya? aral???ndaki çocuklara göre programlanm??t?r. Neomarin Pendik Al??veri? Merkezi, bir ilke imza atarak Çocuk Kültür Merkezi projesini hayata geçiriyor. Özgün mimari konsepti ile aile ve çocuklara yönelik 3000 m²?lik e?lence merkezinin yan?nda, ileri teknolojiyle donat?lm?? su ve ???k oyunlar?yla da dikkat çeken Neomarin Pendik Al??veri? Merkezi, güçlü çekim alan?na bir yenili?i daha ekliyor. Minik ziyaretçilerini bilim, kültür, sanat ve e?lencenin iç içe geçti?i büyülü bir mekanda a??rlayacak olan Neomarin, Çocuk Kültür Merkezi etkinliklerini tümüyle ücretsiz olarak programlad?.

Neomarin?in üçüncü kat?nda bulunan 200 m²?lik kapal? bir alanda faaliyet gösterecek olan Çocuk Kültür Merkezi, haftan?n belirli günlerinde aç?k kalacak. Çocuklar?n dolays?z yarat?c?l?klar?n? besleyerek estetik ve kültürel duyarl?l?klar? geli?mi? bireyler olarak hayata at?lmalar? yönünde ciddi bir ad?m att?klar?n? belirten Neomarin Pendik Al??veri? Merkezi yetkilileri, ilerleyen dönemlerde farkl? efektlerle projeyi zenginle?tireceklerini belirttiler.

Neomarin Çocuk Kültür Merkezi, ilk konsept projesi ?80 Günde Devr-i Alem? ile 21 ?ubat 2012?de hizmete girdi. Aral?kl? günlerle ilerleyen dönemlere uzanacak olan ilk macera, pek çok de?erli bilgiyi, birikimi, teknolojiyi, sanat? ve sanatç?y? çocuklarla bulu?turacak. Frans?z yazar Jules Verne?nin ?Seksen Günde Devr-i Âlem? adl? klasik eserinden esinlenerek olu?turulan ilk konsept; Dünya?n?n tarihi, politik, sanatsal, bilimsel, kültürel ve co?rafi geli?imini özetleyen bir seyir ve ke?if niteli?inde olacak. Söz konusu ak???n kronolojik s?rayla sanatsal atölyelere uyarlanmas?yla haz?rlanan aktiviteler, teorik bilginin yan?nda uygulamaya dayal? interaktif bir hizmet.

Süreç içerisinde ilk ça?lardan bu yana Dünya?n?n co?rafi ve bilimsel ke?iflerini ö?renerek evrensel kaideleri, gizemli k?talar?, denizleri, co?rafyalar?, toplum ve topluluklar?, geçmi?in bugüne yans?yan derinliklerini sanat yoluyla kavrayacak olan minikler; atölye aktivitelerinin yan? s?ra dünyaca ünlü sanatç?larla ve eserleriyle, bilim adamlar?yla, felsefecilerle yüz yüze gelme imkan? da bularak hayat?n zenginliklerine capcanl? dokunacaklar. ?lerleyen günlerde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan U?urlu çocuklar? sevginin büyülü evrenine müzi?iyle ta??yacak. Sualt? foto?rafç?m?z Tahsin Ceylan, 25 ?ubat günü aç?lacak olan ?Denizin Ruhu? adl? foto?raf sergisiyle Neomarin Çocuk Kültür Merkezi?ni görkemli bir sergi alan?na dönü?türecek,  ödüllü foto?raflar?ndan olu?mu? kartpostallar? ve sergi katalo?unu çocuklar için imzalayacak. Dünya Sualt? Sporlar? Konfederasyonu Sabit A??rl?k Dikey Dal?? kategorisinde 70,  Sabit A??rl?k Paletsiz kategorisinde 60 metreye dal?? yaparak 2 Dünya Rekoru sahibi olmu? ve 110 metreye dal??la Guinnes Rekorlar Kitab??na girmi? milli sporcumuz deniz k?z? ?ahika Ercümen, denizler alt?ndaki muhte?em hayat? payla?mak üzere Neomarin?de olacak. Yazar, gezgin ve foto?raf sanatç?s? Akgün Akova, foto?raf sanat?n?n inceliklerini atölye çal??malar?yla aktaracak, farkl? dünyalar?n yüreklere de?en kap?lar?n? aralayacak. Keman?n büyülü ezgileri usta sanatç?lar?n e?li?inde çocuk ruhuyla bulu?acak. Neomarin Pendik Al??veri? Merkezi?nin minik ziyaretçileri için haz?rlanan bu çok özel etkinlikler y?l?n en anlaml? günleri olarak haf?zalara kaz?nacak.

Çocuklar bu büyük deneyimi alanlar?nda uzman tecrübeli e?itmenlerle ya?ayacak, birlikte üretmenin ve e?lenerek ö?renmenin verimine ?ahit olacaklar. Neomarin Çocuk Kültür Merkezi aktiviteleri, ?3C+ Program? (Creative-Crazy-Comprehension/Genious) ile haz?rland?. Aktiviteler, beyinle bedensel geli?imi paralel devam ettirebilmek, tak?m halinde çal??abilme yetene?i kazand?rmak, farkl? ortamlara uyumu kolayla?t?rmak, özgüven ve ifade yetene?ini art?rmak amaçlar?yla geli?tirildi ve temel olarak gözlem, ara?t?rma, alg?lama, yarat?c?l?k, fark?ndal?k, adaptasyon gibi mental ve motor becerileri geli?tirmeye yönelik tasarland?.

NEOMAR?N ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZ?

?80 GÜNDE DEVR-? ÂLEM?

PROGRAM

Tüm gün süren atölyeler 03-06; di?er atölyeler 07-14 ya? aral???ndaki çocuklara göre programlanm??t?r. 

ZAMANDA YOLCULUK ? BA?TAN SONA KE??FLER VE DÜNYA TAR?H?

1. GÜN / 21 ?UBAT 2012 SALI

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Oyun Atölyesi ? Bir Varm?? Bir Yokmu?

15.00 - 16.00 Ke?if Atölyesi - M?zrak ve At Arabas??n?n Ke?fi ve Uygulama

16.00 ? 17.00 Mimarl?k Atölyesi - ?ki Ayakl? Ah?ap Ev Yap?m?

17.00 ? 18.00 Müzik Atölyesi - Sesler ve Ritimler

2. GÜN / 22 ?UBAT 2012 ÇAR?AMBA

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Dokumac?l?k Atölyesi - Kraliçe Mathilde?nin Duvar Hal?s? 

15.00 - 16.00 Ke?if Atölyesi - Macun ve Pigmentlerin Ke?fi ve Uygulama

16.00 - 17.00 Eski Ça? Resim Atölyesi - Ma?ara Dokulu Duvar Resmi

18.00 ? 19.00 Mimarl?k Atölyesi - Toprak ?Pueblo? Küme Ev Yap?m?

3. GÜN / 23 ?UBAT 2012 PER?EMBE

15.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Vitray Atölyesi - Dünyan?n ?lk Pencere Vitray?  

16.00 - 16.30 Felsefe Atölyesi - Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi)   

16.30 - 18.00 Tasar?m Atölyesi - Notalar?n Ke?fi ve Müzi?in Bereketi 

17.30 ? 19.00 Denizcilik Atölyesi - Venedik Gondollar?

4. GÜN / 24 ?UBAT 2012 CUMA

15.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Mimarl?k Atölyesi ? Roma Yolu Yap?m? 

16.00 - 17.00 Co?rafya Atölyesi ? ?drisi?nin Küresel Haritas? 

17.00 ? 18.00 Ke?if Atölyesi ? Pusula?n?n Ke?fi ve Uygulama

18.00 ? 19.00 Ortaça? Maskeli Balosu 

5. GÜN / 25 ?UBAT 2012 CUMARTES?

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Oyun Atölyesi ? ?Kral ve Soytar??

15.00 - 16.00 Ke?if Atölyesi - Su De?irmeni?nin Ke?fi ve Uygulama

16.00 SERG? AÇILI?I - TAHS?N CEYLAN, DEN?Z?N RUHU

6. GÜN / 26 ?UBAT 2012 PAZAR

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Tak? Atölyesi ? ?pli?in E?rilmesi ve ?p Tak? Yap?m?  

15.00 - 16.00 Ke?if Atölyesi ? Abaküs?ün Ke?fi ve Uygulama

16.00 ? 17.00 Yarat?c? Drama Atölyesi ? Co?rafi Ke?ifler

17.00 ? 18.00 Maket Atölyesi ? ?ato Yap?m?  

7. GÜN / 29 ?UBAT 2012 ÇAR?AMBA

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Mozaik Atölyesi - Cam Mozaik Yap?m?  

15.00 - 16.00 Mizah Atölyesi - Nasrettin Hoca F?kralar? 

16.00 - 17.00 Tasar?m Atölyesi - Sultan Han Y?lan Desenleri ve ?ahmaran Bereketi

17.00 ? 18.00 Dans Atölyesi - Tarantella Dans?

8. GÜN / 01 MART 2012 PER?EMBE

15.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Oyun Atölyesi - Marco Polo?nun Serüvenleri

16.00 - 17.00 Para Atölyesi - Alt?n Para Yap?m?  

17.00 - 18.00 Dokuma Atölyesi - Deniz A??r? Hal? ve Kilimleri

18.00 ? 19.00 Mink ?efler Atölyesi - Astekler ve Kakao?nun Ke?fi, Çikolata Yap?m? 

9. GÜN / 02 MART 2012 CUMA 

15.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Tatoo Atölyesi - Maori Kaya Sanat? ve Tatoo?nun Do?u?u 

16.00 - 16.30 Porselen Atölyesi - Mavi Boyal? Porselen Kase ve Vazolar

16.30 - 17.30 Tasar?m Atölyesi - Yeniçeri Ba?l?klar?

17.30 ? 19.00 Ünlü Ressamlar Atölyesi - Andrei Rublev ve ?konlar? 

 

 

 

10. GÜN / 03 MART 2012 CUMARTES? 

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 14.45 SÖYLE?? -TAHS?N CEYLAN ?LE DEN?Z?N RUHU 

14.45 ? 15.30 ?MZA SAAT? - TAHS?N CEYLAN, ?DEN?Z?N RUHU?

15.30 ? 16.15 Kolaj Atölyesi - Da Vinci Ve ?catlar?  

16.15 ? 17.00 Co?rafya Atölyesi - Piri Reis Haritas?

17.00 - 18.00 Kolaj Atölyesi ? Deniz Haritalar? Kolaj?

11. GÜN / 04 MART 2012 PAZAR 

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Kolaj Atölyesi - ?stanbul?un Fethi ve Sultan Resimleri

15.00 - 16.00 Minik Tacirler Atölyesi -Osmanl??da Çar??lar, Hanlar ve Kapanlar / Kapal? Çar???n?n Aç?l???

16.00 ? 17.00 Co?rafya Atölyesi ? Kristof Kolomb ve Amerika?n?n Ke?fi

17.00 ? 18.00 Tasar?m Atölyesi ? Yeni Dünya?n?n Bereketli ?ncileri

12. GÜN / 08 MART 2012 PER?EMBE 

15.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Takvim Atölyesi - Gregoryan Takvimi Yap?m?

16.00 - 17.00 Moda Atölyesi - Anadolu Tepelikleri Yap?m?

17.00 ? 19.00 Ke?if Atölyesi - Holbein Hal?lar?  

13. GÜN / 09 MART 2012 CUMA

15.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Gravür Atölyesi - Kahvehaneler

16.00 - 17.00 Ünlü Mimarlar Atölyesi ? Mimar Sinan ve Eserleri   

17.00 ? 18.00 Oyun Atölyesi - Shakespeare ile Kral Lear 

18.00 ? 19.00 Kukla Atölyesi ? Parmak Çocuk 

14. GÜN / 10 MART 2012 CUMARTES? 

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 15.00 Maket Atölyesi - Taç Mahal Yap?m?

15.00 - 15.30 Felsefe Atölyesi ? Çocuklar ?çin Rene Descartes ve Modern Felsefe

15.30 - 16.30 Oyun Atölyesi - Dünya Zarafet Kurallar?

16.30 - 17.30 Tasvir Atölyesi ? Karagöz ve Hacivat Karakterleri Yap?m?

17.30 - 18.30 Gölge Tiyatrosu ? Karagöz ve Hacivat Sahnede

19.00 KONSER - TULUYHAN U?URLU

 

15. GÜN / 11 MART 2012 PAZAR  

14.00 ? 18.00 RES?M ATÖLYES?

14.00 ? 14.30 Bilim Atölyesi - Newton?un Teleskopu, Periskop Yap?m?

14.30 - 15.30 Türk Bilginleri Atölyesi - Lagari Hasan Çelebi ve Hazerfen Ahmet Çelebi

15.30 ? 16.30 Gravür Atölyesi - Lagari Hasan Çebi ve Hazerfen Ahmet Çelebi Gravürleri

16.30-17.30 Müzik Atölyesi - Stradivarius?un Keman Sanat?

17.30 KEMAN D?NLET?S?

16. GÜN / 15 MART 2012 PER?EMBE

15.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Denizcilik Atölyesi - Saltanat Kay?klar?   

16.00 - 16.30 Fabl Atölyesi - Beydeba ve La Fontaine Masallar?

16.30 ? 17.30 Kukla Atölyesi - Beydeba ve La Fontaine Masallar?

17.30 ? 18.00 Astronomi Atölyesi ? Halley Kuruklu Y?ld?z? ve Edmond Halley

18.00 ? 19.00 Kolaj Atölyesi ? Gökyüzü ve Y?ld?zlar

17. GÜN / 16 MART 2012 CUMA  

14.00 ? 19.00 RES?M ATÖLYES?

15.00 ? 16.00 Oyun Atölyesi - Evliya Çelebi?nin Yola Ç?k?? Serüveni 

16.00 - 17.00 Denizcilik Atölyesi - Dünyan?n ?lk Oyuncak Denizalt?s?, Mühendis ?brahim Efendi?nin Timsah Gemisi

17.00 ? 18.00 Ke?if Atölyesi - Kaptan Cook?un Endeavour Gemisi ile Antartika?n?n Ke?fi

18.00 ? 19.00 Tasar?m Atölyesi ? Kiremit Üzerine Desen Çal??mas?

 

Yorum ekle