Anasayfa AVM Haber Gncel Mardin'e aquapark'l? AVM kurulacak.
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Mardin'e aquapark'l? AVM kurulacak.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 10:31

Mardinli etin Ailesi, yem ve bulgur fabrikas? yat?r?mlar?ndan sonra, ?ehre kongre salonu ve aquapark'? olan bir AVM kuracak. etin Ailesi, yat?r?mda nce ?stanbul'u seen, ard?ndan tm birikimini Mardin'e ynlendiren isimlerden... Yem ve bulgur fabrikas? yat?r?mlar?ndan sonra aile, ?ehre kongre salonu ve aquapark'? olan bir AVM kuracak. Aile sanayi ve ticaret hayat?na 1992'de ?stanbul'da ba?lad?. Mardinli aile, burada iddial? bir tekstil fabrikas? kurdu. ??ler zamanla o kadar ilerledi ki Colorada ve Pause markalar?yla nce Gney Afrika'ya ihracata ba?lad?. Sonra ihracat yelpazesini Avrupa ve Rusya ile geli?tirdi. Ancak, 2001'den itibaren tekstil piyasas?nda esen kt rzgrlar, 2008'de etin Ailesi'ne fabrikay? kapatt?rma karan ald?.

Mardin'e ilk fabrikay? 2000'de kurdu.

Dokuz y?l nce sanayiye ?stanbul'dan giren etin Ailesi, zaten 2000 y?l?nda ynlerini yava? yava? evirmeye ba?lad?klar? Mardin'e bir fabrika kurmu?lard?. Yani, onlar iin art?k sanayi, do?up bydkleri memlekete daha ok yat?r?m yapman?n zaman? gelmi?ti. 2000'de kurduklar? yem fabrikas?na Glce ismini verdiler. 10 bin metrekare zerinde ayl?k 10 bin ton kapasiteyle kurduklar? fabrika, Mardin'in yemdeki nc ismi oldu.

Ard?ndan 2006 y?l?nda Hasat G?da'y? kurdular ve bir y?l sonras?nda 10 bin metrekare a?k alanda 3 bin metrekare kapal? alanda saatte be? ton retim kapasiteyle faaliyet gsteren fabrikaya hayat verdiler. Ama bu iki fabrika etin Ailesi'ne yeterli gelmedi ve Hasat Bulgur ile Glce Yem'in Ynetim Kurulu Ba?kan? Bedirhan etin ve Genel Mdr olarak grev yapan karde?i etin, sfeyinin ok uza??nda biratmaya ba?lad?lar.

etin Ailesi, bugnlerde Mardin Havaalan?' n?n ok yalanlar?nda kuracaklar? Mardin Airport Al??veri? Merkezi isimli projeleriyle me?guller. ?inde bat?daki byk ?ehirlere fark atacak kadar iddial? donan?mlar?n yer alaca??, ama zellikle aquapark ve kongre salonuyla fark ataca?? ?imdiden ortaya ?kan bu proje iin ay?rd?klar? bteyi Ahmet etin, yakla??k 20 milyon TL olarak bildiriyor.

?Modern bir mimari olacak, nk...?

etin, projenin aniden ortaya bir fikir olmad???n?n alt?m iziyor. Ak?llar?na ilk d?t? andan itibaren zerinde milim milim al??t?klar? bu projenin sadece fizibilitesi iin ya da drt y?l zaman ay?rd?klar?n? sylyor.

Projenin mimarisine gelince, olduka modern ve Mardin'in ta? mimarisinden uzak oldu?unu belirtelim. Mardin'in ta? mimarisinden esinlenmeler olmamas?n?n nedeni olarak Ahmet etin, ?unlar? sylyor: "?nsanlar, eski Mardin'de zaten yo?un bir ?ekilde bu dokuyu ya?ayacaklar. ?ehrin uza??nda, havaalan?n?n hemen yak?n?nda yer alan bu projenin de modern olmas?n? arzulad?k. Bir farkl?l?k yaratacak. Havaalan?na yalan olmas? da modern mimariyi tercih etmemizdeki bir ba?ka nedendi."

Bulgurdaki makus talih yenilecek mi?

etin Ailesi, enerjilerini Mardin Air AVM'ye ynlendirmi? olsa bite zellikle bulgur konusunda son derece iddial? olduklar?n belirtelim. Irak ve Suriye'ye 2007'den beri ihracat yapt?klar?n? belirten Ahmet etin, retim de yzde 80'ini ihra ettiklerini ve bu piyasada sat Gn Bulgur ve Mardin S?lam olmak zere iki markayla yer ald?klar?n? belirtiyor. Bu da etin, bulguru 2,5 kilo olarak paketleyerek yurt iindeki nl marketlerin raflar?na girme haz?rl?klar?n? srdrdklerini ifade ediyor.

Bu arada Mezopotamya'n?n en verimli topraklar?n?n yer ald??? co?rafyada bulunan Mardin'de hi istisnas?z Trkiye'nin en kaliteli bulgur tr yeti?iyor. Blgede 10 bulgur fabrikas? yer at?yor. Ancak ?ehrin, henz markala?ma a?s?ndan ba?ar?l? oldu?u sylenemez. Ahmet etinin syledikleri de bunu do?rulayacak nitelikte; ?Bulgurda daha ok paketleme yapan Gaziantep'in ismi an?l?r. Ama temel hammaddesini buradan al?r."

 

Yorum ekle