Anasayfa AVM Haber Gncel Batman Park AVM yap?l?yor.
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Batman Park AVM yap?l?yor.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 10:26


Batman'a buz pateni pisti olan AVM yap?lacak. 106 ki?inin ortak olarak kuraca?? yat?r?m?n tutar? 40 milyon TL. AVM, 1.5 y?l iinde bitirilecek.

Batman yat?r?m a?s?ndan k?p?r k?p?r. stelik ortakl?k kltr de ciddi bir ?ekilde geli?mi?. Bunun en son rne?i 106 ki?inin ortak olarak kuraca?? ve iinde bat?ya meydan okurcas?na buz pistinin bile yer alaca?? Batman Park AVM.

Bundan iki y?l nce biri y?llard?r ?stanbul'da avukatl?k yapmakta olan di?erleri Batman'da y?llard?r esnafl?k yapan birka adam bir araya geldi. Konu, "Neden bizim yerli sermayemiz bir al??veri? merkezi (AVM) kuram?yor. Oysa ki caddelerimizde ?stanbul'un lks caddelerinde hangi ma?azalar varsa onlar var"d?. i?te o ak?am, bu adamlar, kendilerine, "Bunu, bizim kurmamam?z iin bir neden var m?" diye de sordular. Verilen yan?t, "Hay?r" oldu. ok srmedi, sonunda Batman'?n g?dac?lar? ve kuyumcular?ndan olu?an 106 ki?ilik bir kadroya sahip oldular. Ve Golden Park A.?'yi kurdular. Ard?ndan da Batman Park AVM ad?n? verdikleri projeye hayat verdiler.

ini de Fas'? da ara?t?rd?lar i?in temelini atan birka adama bu fikir iin cesaret veren etkenlerden biri de y?llarca makine ikmal sahas? olarak kullan?lm?? 8 bin 500 metrekarelik arsan?n sat?lmak zere ihale edilmesiydi. A?ustos 2008'de yap?lan ihaleyi kazand?lar.

??in temelini atan ekirdek kadro, esinlenebilmek iin tam 100 AVM'yi gezer. Ynetim Kurulu Ba?kam Akif Gr, in, Singapur, Malezya, Suudi Arabistan ve hatta Fas'taki AVM'leri yak?n plan incelediklerini sylyor.

Kendilerine ?stanbul'dan bir de dan??man isim bulurlar. Ocak 2010'da al??malar daha da h?zlan?r. Ve blgede isim yapm?? mimarlardan biri olan Mesut Y?lmaz ile anla??l?r.

35 metre uu? gvenli?ine tak?ld?.

Golden Park Teknik Direktr ?emsettin Glm?, sonunda 8 bin 500 metrekare zerinde 45 bin metrekare in?aat alan? olarak planlanan bu projede Batman iin son derece devrimci bir yakla??m sergilediklerini sylyor ve ekliyor: "Toplam 10 kat olarak planlad?k. ?u anda 40 metre. Ancak, ba?taki plan, en tepede yer alan otel ve kule blmyle birlikte yap?n?n 75 metre civar?nda olmas?yd?. Ancak, uu? gvenli?i nedeniyle 40 metrede tutmak zorunda kald?k. Ama bu haliyle bile Batman'?n en yksek binas?."

AVM, son derece modern bir mimariyle projelendirilmi?.. En nemli noktaya ise Akif Gr dikkat ekiyor: "Ana giri?te, bir buz pateni pistimiz olacak. Batman a?s?ndan bir ilk bu. Panoramik asansrler kullanaca??z. Bu da bir ilk. Batman'?n ikinci bowling salonu da yine burada olacak."

"Batmanl?lar marka giyer"

Yat?r?m?n tutar? 40 milyon TL. 1.5 y?l iinde bitirilecek. Ancak, sormadan edemiyoruz. "Peki, Batman bu kadar iddial? bir yat?r?m? kald?rabilir mi" Sormam?zla birlikte cevab?m?z? da en okkal? ?ekilde ortaklardan Veysi Turan'dan al?yoruz: "Bak?n, Batman markaya d?knl?yle bilinir. Ana caddelerde pek ok nl markan?n ma?azas?n? grebilirsiniz. Hatta burada oturan drt be? ki?inin markalar?na bakacak olursan?z bile sorunuzun cevab?n? kendili?inizden al?rs?n?z."

Bu arada LC Waikiki, Sarar, Ki??l?, YKM, Boyner'in de aralar?nda yer ald??? pek ok haz?r giyim markas?n?n yan? s?ra Mado, Tansa?, Carrefour ve Migros'tan da talep almaya ba?lam?? 106 adam.

Be? y?ld?zl? otele futbolcular? getirecekler.

Dahas? var... 106 adam?n iinden 15 ki?i, AVM'nin tepe noktas?nda yer alacak otel, uu? gvenli?ine tak?l?p da iptal edilince, hemen yeni bir plan yapm??. ?imdi bu 15 adam, 100 dnm zerinde 200 yatakl?, be? y?ld?zl? bir otel kurmay? d?nyor. Otelde konferans salonundan SPA'ya kadar pek ok kompleks yer alacak. Dahas?, buraya ok da iddial? bir futbol sahas? kurmay? planl?yorlar. Akif Gr, bunun nedenini ise, "Futbol tak?mlar?n? idman iin burada konaklatmay? planl?yoruz, iklimimiz son derece uygun" szleriyle a?kl?yor. 

Yorum ekle