Anasayfa AVM Haber Güncel AVM' ler Haftaiçi Durgunlu?una Çözüm Ar?yor.
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Avm Haber
Pazartesi, 06 Eylül 2010 11:32

 Al??veri? merkezleri ve ma?azalar hafta içi durgunlu?u özel indirimler ve etkinliklerle a??yor.

Baz? AVM'ler bu günlerde pazar konsepti olu?tururken, baz?lar? ekolojik pazar kuruyor, ma?azalar da tek günlük indirimler yap?yor.

Olivium Outlet Center Genel Müdürü Aytaç Özçiçek, yapt??? aç?klamada, normal bir al??veri? merkezinde al??veri?in en çok cumartesi ve pazar günleri yo?unla?t???n?, ziyaretlerin hafta içinde dü?tü?ünü söyledi.

Hafta içinde dü?en ziyaretlerin cumaya do?ru tekrar art?? trendine girdi?ini ifade eden Özçiçek, ancak al??veri? merkezlerinin lokasyonlar?na göre bu durumun de?i?ebildi?ini belirtti.

Sal? gününün Olivium için ziyaretçi aç?s?ndan en dü?ük gün oldu?unu tespit ettiklerini anlatan Özçiçek, ?unlar? kaydetti:

''Geçen sene kriz döneminde perakende sektörü indirime girmi?ti. O dönemde outletlerin normal AVM'lerden bir fark? kalmam??t?.

Biz de o dönemde oturduk, dü?ündük, 'haftan?n bir günü pazar havas? yapal?m, o gün daha da ucuz olsun, outletin outleti olsun' diye farkl?l?k yaratal?m dedik.

Kad?köy'deki Sal? Pazar? akl?m?za geldi, 'Sal? Pazar? olsun' dedik. Sal? günü AVM'de pazar konsepti olu?turuyoruz. Haftada bir gün yapt???m?z bu uygulama verimli bir ?ekilde devam ediyor.''

Ma?azalar?n o güne özel ucuz ürünlerini ma?azan?n kap?s?n?n önüne ç?kartt?klar?n?, tüm AVM'de özel etkinlikler yapt?klar?n?, marketin gelip kendi stand?n? kurdu?unu, çocuklar için ?enlikler haz?rlad?klar?n? dile getiren Özçiçek, ulusal ve uluslararas? markalar?n uygun fiyatlarla sat?lmas?n? sa?lad?klar?n? ifade etti.

Özçiçek, ''Toplamda hafta içi ziyaretçi say?m?z dü?meden sal? günleri ziyaretçi say?m?z yüzde 22, ciro da yüzde 20 artt?. Sal? günleri 28-30 bin aras?nda ziyaretçi giri?i oluyor'' dedi.

'SALI GÜNLER? DAHA FAZLA TUR?ST GEL?YOR'

Aytaç Özçiçek, Olivium Outlet'teki Sal?pazar?'n?n Anadolu yakas?ndan da mü?teri ald???n? belirtti.

Uygulaman?n bir y?ld?r devam etti?ini ve verimli oldu?u sürece devam edece?ini bildiren Özçiçek, ''Ortado?ulu turistler geliyor. Sal? günleri daha fazla turist geliyor, uygun fiyatl? ürünleri seviyorlar'' diye konu?tu.

'ALI?VER?? YAPAN MÜ?TER?LER? FAYTONLAR ÜCRETS?Z BIRAKIYOR'

Airport Outlet Center Pazarlama Yöneticisi Kadir Cebeci de ''Cuma günleri bizde daha sakin geçiyordu, bunu canland?rmak için Türkiye'de ilk kez cuma günleri bir AVM'de ekolojik pazar etkinli?i düzenledik'' dedi.

Bunu Bak?rköy Belediyesi ve Bu?day Derne?i i?birli?i ile yapt?klar?n? ifade eden Cebeci, burada 150 tane üretici çiftçinin gelip ürünlerini satt???n?, sabah saat 09.00'da aç?lan pazar?n ak?am saat 21.00'e kadar devam etti?ini söyledi.

Al??veri? merkezinin aç?k otopark?n? normal semt pazar?na dönü?türdüklerini ifade eden Cebeci, buradaki ürünlerin yüzde 100 ekolojik oldu?unu, ürünlerin denetiminin hem bu?day derne?i hem de Bak?rköy Belediyesi taraf?ndan yap?ld???n? kaydetti.

Cebeci, ekolojik pazarda g?dadan meyve gruplar?na, tekstilden zeytinya??na, tavu?a, kozmeti?e kadar birçok ürünün sat?ld???n? belirterek, ''Bak?rköy Belediyesi ile ortak çal??ma yaparak Bak?rköy'de belli yerlerden ücretsiz servisler kald?r?yoruz. 3 tane de fayton ald?k. Al?veri? yapan mü?terileri faytonlar ücretsiz b?rak?yor'' dedi.

Bu kampanya ile amaçlar?n?n sabit mü?teri yaratabilmek oldu?unu, böylece AVM'ye girenlerin say?s?n?n artt???n? anlatan Cebeci, ''Bu uygulamaya may?s ay?nda ba?lad?k. Kap? giri? say?lar?nda yüzde 23'lük bir art??, ciroda da yüzde 17-18'lik bir art?? sa?lad?k'' diye konu?tu.

Cebeci, ekolojik pazarda naylon po?et kullan?m?n?n da yasak oldu?unu, olu?turduklar? atölyede mü?terilere kuma? vererek mü?terilerin kendi bez çantalar?n? yapabilmelerine olanak sa?lad?klar?n? kaydetti.

AA

 

 

 

Yorum ekle