Anasayfa AVM Haber Güncel Akbat? AVM 2011 Eylül'de aç?lacak
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Avm Haber -
Pazartesi, 06 Eylül 2010 11:06

Türkiye'de al??veri? merkezleri aras?nda yeni bir dönemi ba?latan Akmerkez'i yaratan Akkök grubu, ikinci al??veri? merkezini Bat? Bahçe?ehir'e yap?yor.

  Akmerkez'in iki kat? büyüklü?ündeki Akbat? Al??veri? Merkezi, 2011 Eylül'de bitti?inde ?stanbul'un en büyük be?inci al??veri? merkezi olacak.

 

 

Akkök Grubu'nun gayrimenkulü stratejik bir alan olarak belirlemesinin ard?ndan kurdu?u Aki? Gayrimenkul, 220 milyon euroluk Akbat? projesini yürüten ?irket. Ayn? bölgedeki 5 bin 500 konutluk Akkoza projesinin de ortaklar? aras?nda yer alan ?irketin Genel Müdürü ise Gök?in Durusoy.

Durusoy ile hem yeni projeyi hem de sektörü konu?tuk.

 

Temelde ortak oldu?u üç projesi var. Bir tanesi Ac?badem'deki Ak-Asya. Di?eri, Bahçe?ehir'de Garanti Koza'n?n büyük ortak oldu?u Akkoza, üçüncüsü de Akkoza'n?n hemen yan?nda yer alan ve tamam? bize ait al??veri? merkezi ve residanslardan olu?an Akbat? projesi.

 

Akkoza 400 dönüm arazi içinde 5 fazda 5 bin 500 konuttan, sosyal alanlardan ve al??veri? merkezinden olu?acak bir proje. Asl?nda bu proje ba?larken üç ortak, Garanti Koza, biz ve Corio vard?k. Al??veri? merkezinde bizim ve Corio'nun yüzde 25'er, Garanti Koza'n?n ise yüzde 50 pay? vard?. Ama aç?ld?ktan sonra Corio ve Aki?, Garanti Koza'n?n pay?n? alacakt?.

 

Evet. Corio burada bir strateji de?i?ikli?ine gitti ve s?f?rdan yat?r?m yerine halihaz?rda i?leyen AVM'lere yat?r?m yapmaya karar verdi. Öyle olunca hisselerini bize devretti, biz Garanti Koza'n?n da hisselerini ald?k ve Akbat? projesinin yüzde 100 sahibi olduk.

 

Konutta zaten Corio yoktu. Bizim de in?aat? süren iki etapta yüzde 25 pay?m?z vard?. Ama Akbat?'n?n tamam?n? al?nca üçüncü faza ortak olmaktan vazgeçtik. Sonraki etaplar için de henüz durum belirsiz.

 

Evet maalesef. Asl?nda teslimat?n ba?lamas? gerekiyordu ama kriz sebebiyle gecikme oldu diye dü?ünüyorum. Sonuçta biz orada sessiz orta??z, yapabilece?imiz fazla bir?ey yok. Fakat eylül ay?nda teslimatlar?n ba?lat?lmas? bekleniyor.

 

Aç?kças? biz hep ortakl? i? yapar?z ama buras? küçük ortak oldu?umuz tek yerdi. Ortaklar aras?nda da kan uyu?mas? olmad? diyebiliriz. Bundan sonra bu tip bir küçük ortakl??a girmeyebiliriz. Ya büyük ya da e?it ortak olmam?z laz?m.

Sonuçta buradaki konutlar?n bitmemesi diye bir?ey yok ama gecikmi? olmas? kötü elbette...

 

- Akbat?'n?n büyüklü?ü ne kadar?

Eren GÜLER yaz?yor hurriyet.com.trAkbat?, hemen Akkoza'n?n biti?i?inde al??veri? merkezi ve bunun üzerindeki iki kuledeki 348 residanstan olu?acak bir proje. AVM'nin 64 bin metrekare net kiralanabilir alan? var. Residanslar?n toplam alan? da 42 bin metrekare.

Akbat? AVM 2011 Eylül'de aç?lacak, rezidanslar ise Aral?k'ta teslim edilecek.

- Sizin ilk yat?r?m?n?z Akmerkez'di. Ondan daha m? büyük?

Akmerkez'in büyüklü?ü 34 bin metrekare. Buras? Akmerkez'in iki kat? büyüklü?ünde. ?çinde 200'den fazla ma?aza yer alacak ve bitti?inde ?stanbul'un be?inci büyük al??veri? merkezi olacak.

Bir de bu AVM'in çok büyük bir özelli?i var. Önünde tamamen çim, 5 bin ki?ilik bir Festival Park olacak. Burada çe?itli gösteriler, etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Bu anlamda di?er al??veri? merkezlerinden ayr??aca??n? dü?ünüyoruz.

- Rezidanslar?n büyüklü?ü nedir?

Rezidans büyüklükleri 70 metrekareden 550 metrekareye kadar ç?k?yor. Ama ortalamas? 140-150 metrekarelerde.

- Fiyatlar?

Ortalama metrekare fiyat? 2 bin 500 lira civar?nda. ?u anda elimizdeki en ucuz konut 250 bin lira civar?nda. Fiyat penthouse'larda 1 milyon 600 bin liraya kadar ç?k?yor.

- Bölge için biraz yüksek de?il mi?

Ama buradaki rezidanslar ve in?aat kalitesi çok özellikli. Gerçek bir be? y?ld?zl? otel hizmeti veriyoruz. ?stanbul'da alt?nda dev bir AVM olan ve rezidans hizmeti sunabilen yer say?s? çok s?n?rl?. Al?n bu projeyi ?stanbul'un merkezine koyun fiyat 7 bin dolarlara ç?kar. Halbuki bizde neredeyse üçte biri. Biraz yolu gözü alan ama bu konforu hissetmek isteyenlerden önemli bir talep geliyor.

- Sat??lar nas?l?

?imdiye kadar rezidanslar?n yar?s?n? satt?k. Bu arada bölgede çok önemli bir sanayi de var. Ve burada çal??an çok say?da üst düzey yönetici. Bu insanlardan da önemli talep al?yoruz. Ayr?ca yat?r?mc? talebi de geliyor. Ben proje bitmeden sat??lar?n tamamlanaca??n? dü?ünüyorum.- Bölgede yeni projeler olur mu?

Asl?nda halihaz?rda çok proje var ama daha da yap?lacak çok alan var. Sonuçta bütün bunlar bir AVM yat?r?mc?s? olarak benim için çok olumlu. Konutlar doldu?unda yakla??k 1 milyonluk bir nüfus olu?acak.

Bölge geli?ecek. Bu kesin. Konut arz? çok oldu?u için ilk ba?ta hemen dolmayabilir. Fakat Ata?ehir de öyleydi. ?lk zamanlar kirac? bulmakta zorlan?rken ?imdi tamamen doldu. Burada da baz? projelerde sat?lm?? olmas?na ra?men kirac? bulunmas?nda zorluk ya?anacak. Ama Türkiye'de hiçbir ev bo? kalmaz. Bahçe?ehir bölgesi ileriki y?llarda yerle?imin çok yo?un oldu?u bir yer olacak.

- K?sa vadede yat?r?mc? aç?s?ndan s?k?nt? olabilir diyorsunuz ama...

Öyle gözüküyor. ?u anda çok fazla arz oldu?u için konutlar k?sa vadede prim yapmayabilir ve kirac? konusunda zorluk ya?anabilir. Sonuçta bölgede birçok proje birbiirine benziyor ve sadece fiyatla ayr??maya çal???yor. Birbirinin ayn?s? ve sadece fiyatlar? farkl? evlerin prim yapmas? da kolay de?il. Sadece fiyat üzerinden yap?lan rekabet yat?r?mc? için dezavantajl? olabilir.

Ama bir vadede hepsi prim yapacak çünkü nüfus devaml? art?yor.

- Konut yat?r?m? yapmak isteyenlere ne önerirsiniz? Mesela ?ehir içi mi ya da geli?en bölgeler mi?

Neyi kaç liraya ald???n?za ba?l?. Mesela bana ayn? fiyata Ak-asya m? Akbat? m? erseniz ben Akasya derim çünkü konumu daha iyi. Ama fiyat? 2.5 kat yüksek. Burada bak?lmas? gereken, ne al?yorsun? Çünkü i? sadece dört duvar olan bir yer de?il art?k. Ne gibi sosyal olanaklar? var, etkinlikler neler, ne sa?l?yor?

Çok kolay bir karar de?il ama geli?mekte olan bölgeler ilerisi için daha avantajl?. Zaten art?k ?ehir içinde yeni proje bulmak da kolay de?il çünkü arazi yok. Oralar zaten primlenmi? sat?l?yor.

- Konut fiyatlar? için ne diyorsunuz?

Baz?lar? çok ucuz, 40 bin liraya stüdyo daireleri filan sat?yorlar. Nas?l o fiyata sat?yorlar anlam?yorum ama gerçekten iyi.- Nas?l sat?yorlar?

Ba?ka hesaplar vard?r. Mesela arsa maliyeti s?f?rd?r, ba?ta ucuz ç?k?p sonra fiyat art?rabilirler. Ya da bin konuttan sadece 10'u öyledir ama o ilan edilen fiyatlar cidden ucuz.

Yat?r?mc?lar gidip incelesin, iyice baks?n, araziye baks?n, projeye baks?n. Akl?na yat?yorsa 40 binli rakamlar çok iyi.

- Bundan sonra sessiz ortak olur musunuz?

- Akkoza'da teslimatlar gecikti ama...

- Konut taraf??

- De?i?ti mi?

- Akkoza'n?n büyüklü?ü ne kadar?

- Aki?'in ?u anda kaç projesi var?

 

 

 

 

 

Yorum ekle