Anasayfa AVM Haber Güncel Ankara, '2011 Y?l? Avrupa Al??veri? Merkezi Ba?kenti' olmaya haz?rlan?yor.
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Ankara, '2011 Y?l? Avrupa Al??veri? Merkezi Ba?kenti' olmaya haz?rlan?yor.
Avm Haber
Pazartesi, 06 Eylül 2010 10:46

2009 y?l?nda Avrupa Konseyi'nden ?ehircilik ile ilgili bir ödül alman?n hakl? gururunu ya?ayan Türkiye'nin ba?kenti, önümüzdeki sene içerisinde bir ilke daha imza atmak üzere. 2009 y?l?nda Avrupa Konseyi'nden ?ehircilik ile ilgili bir ödül alman?n hakl? gururunu ya?ayan Türkiye'nin ba?kenti, önümüzdeki sene içerisinde bir ilke daha imza atmak üzere. Son dönemlerde ba?lat?lan "AVM ma?azac?l???" at?l?m? ile, ki?i ba??na dü?en al??veri? merkezi say?s?nda birçok Avrupa ?ehirini sollamay? ba?aran Ankara, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi taraf?ndan "2011 Y?l? Avrupa Al??veri? Merkezi Ba?kenti" seçildi.Ankara'n?n en sevilen yan?...

Ba?kentliler'in gerek çe?itli ihtiyaçlar?n? kar??lamalar?, gerekse de ho?ça vakit geçirmeleri için birbiri ard?na aç?lan al??veri? merkezleri, son senelerde Ankara'n?n en sevilen yan? haline geldi. Tam kapasite ile çal??t?klar?nda, Ankara nüfusunun %72'sini a??rlama potansiyeli olan bu AVM'ler, 2009 senesinde Ankara'ya ?ehircilikle ilgisi oldu?u zannedilen bir ödül veren Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin de (AKPM) dikkatini çekti. Düzenledi?i bas?n toplant?s? ile Ankara'n?n, 2011 senesinde Avrupa Al??veri? Merkezi Ba?kenti olaca??n? duyuran AKPM bas?n sözcüsü Christos Pourgourides, konu?mas?nda ?u sözlere yer verdi:

"Asl?nda Ankara'y? görene dek böyle bir organizasyonumuzun olmad???n? itiraf etmem gerek. Ancak çe?itli temaslarda bulunmak için yapt???m?z bir ziyarette, iki ?ey dikkatimizi çekti. Birincisi burada deniz yoktu ve ikincisi ise al??veri? merkezi gerçe?i yads?namazd?. Öyle ki; üç günlük gezimizin ilk gününde An?tkabir ve Kale'ye gittikten sonra yapacak bir ?ey kalmay?nca, kalan günlerde en az 10 tane al??veri? merkezi dola?t?k. Sonunda farkettik ki, memur ?ehri imaj?ndan kurtulmak için sürekli u?ra? veren bu kenti bir ?ekilde onore etmeliydik. ??te bu yüzden de, Ankara'y? 2011 Y?l? Avrupa Al??veri? Merkezi Ba?kenti ilan etme karar? ald?k..."Çal??malar ba?lad? bile

Avrupa Al??veri? Merkezi Ba?kenti olmaya haz?rlanan Ankara'da ise haz?rl?klar tüm h?z?yla sürüyor. Valilik ve belediyenin yapt??? ortak çal??malar ile, yeni al??veri? merkezleri için yat?r?mc?lar?n te?vik edilece?i belirtilirken, en geç önümüzdeki sene ba??na kadar toplam AVM kapasitesinin Ankara ve civar illerdeki nüfusun tamam?n?n? geçece?i bildirildi.

 

 

 

Yorum ekle