Anasayfa AVM Haber Gncel Metro Group yeni AVM'ler aray???nda...
Çarşamba, 22 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Metro Group yeni AVM'ler aray???nda...
Avm Haber
Pazar, 05 Eylül 2010 15:02

Metro Group Asset Management Genel Mdr Gndz Bayer, dnyada etkisini gsteren ekonomik s?k?nt?ya kar??n al??veri? merkezlerinin (AVM) ilgi grmeye devam etti?ini, bu do?rultuda ?irketlerinin yat?r?mlar?n? srdrece?ini bildirdi.

Bayer, M1 Merkez Adana Al??veri? Merkezi'nin ek binas?n?n bas?na tan?t?m? iin geldi?i Adana'da, AA muhabirine yapt??? a?klamada, ''dnya genelinde sz edilen ekonomik s?k?nt? kar??s?nda ba?ar?y? srdrmelerinin alt?nda basit bir formln bulundu?unu'' belirtti.

AVM'nin yap?ld??? yer, konsepti ve perakendecisinin birbirine uyum sa?lanmas?n?n ba?ar?daki en byk anahtar oldu?una dikkati eken Bayer, ''Btn AVM'lerin ba?ar?s? 'yap' formlnden geiyor. Bu formlde, yer, konsept ve perakendeci uyum sa?l?yorsa, de do?ru yerde, do?ru zamandaysa o projeyi yapmak ba?ar?y? getirir. Ancak, bir tanesi bile eksik olsa yapman?n bir anlam? yok. Projede ba?ar? sa?lanamaz'' dedi.

Bayer, Metro Group Asset Management bnyesindeki AVM'lerin ba?ar?s?n?n da bu ''l uyum''dan geti?ini belirtti.

Adana'daki M1 Merkez Al??veri? Merkezi'nin bunun en gzel rneklerinden biri oldu?una de?inen Bayer, ?unlar? kaydetti:

''Adana'daki ma?azam?z?n yeri ula??labilirlik ve ferahl?k a?s?ndan en gzel noktada. Konsept olarak bakt???n?zda da ok byk kabul grd. Perakendecilerin de buraya uyum sa?lamas? ba?ar?y? getirdi. Bu nedenle k?sa dnemde 14 bin 500 metre karelik ek bir bina yapt?k. nk, 71 bin metre karelik mevcut bina art?k gelen talebi kar??lam?yordu. Bu da ba?ar?n?n boyutunu gzler nne seriyor. Media Markt'?n da al??veri? merkezlerimizin bnyesinde yer almas? avantaj?m?z? art?rd?.''

EKONOM?K KR?Z ??N EK NLEM ALMADIK


Gndz Bayer, ekonomik kriz nedeniyle al??veri? merkezlerinin ynetiminde ek nlemler almad?klar?n?, buna ihtiya duymadan ba?ar?y? srdrdklerini syledi.

AVM'lerdeki kiralar?n kirac?lar?n kar??layabilecekleri boyutta oldu?una de?inin Bayer, ?yle devam etti:

''Bizim al??veri? merkezleri ekonomik kriz denilen fenomenden ok etkilenmedi. Btn al??veri? merkezlerimizde kirac? karmalar?m?z kiralar? kar??layabilecek boyuttayd?. Baz? al??veri? merkezlerinde tabii ki bir tak?m ayarlamalar yap?lmas? gerekti. Ancak, bunu kriz olmad???nda da yap?yoruz. Baz? ma?azalar AVM'ye uyum sa?layam?yor. Bu nedenle bir tak?m de?i?iklikler oluyor. Ancak, kriz sylemlerine kar??n cirolar?n korkun d?mesi, kur fikslemeleri olmad?. Krizi btn dnyayla k?yaslad???n?zda ok hafif atlatt?k.''

Bayer, Metro Group'un Trkiye'deki yat?r?mlar?n? srdrd?ne dikkati ekerek, Merter'de yeni bir merkezi A?ustos ay?nda hizmete sunacaklar?n? syledi.

Yeni AVM'ler iin de yer aray??lar?n?n srd?ne dikkati eken Bayer, ''Yeni projeler iin arazi ar?yoruz. zellikle byk ?ehirlerde yo?unla??yoruz. Bu konuda hi bir zaman durma noktam?z veya s?n?r?m?z yok. Yat?r?ma srekli a?k haldeyiz. Yer do?ru olduktan sonra mutlaka yeni yat?r?mlar yapaca??z'' dedi.

Bayer, btn al??veri? merkezlerinin bulundu?u ?ehirlerin sosyal ya?am?na entegre olmas? iin de aba gsterdiklerini syledi.

Kentte gerekle?tirilecek sergiler iin de mekanlar?n?n kap?lar?n? at?klar?n? ifade eden Bayer, ''Genler ve ocuklarla ok yak?n ili?ki iindeyiz. Okullarla gr?yoruz. Etkinliklere ev sahipli?i yap?yoruz. Ayr?ca, Kartal'daki AVM, her y?l huzurevi sakinlerine iftar yeme?i veriyor. Konya'da ise haftan?n 3 gn sabahlar? fitness yapt?r?yoruz. Bu yerler sadece al??veri? mekan? olmamal?, insanlar?n iinde ya?ad?klar?, zaman geirdikleri mekan olmal?'' dedi.

AA

 

Yorum ekle