Anasayfa AVM Haber Güncel ?stanbul Bazaar, s?n?r?n ilk AVM'si olacak.
Çarşamba, 22 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
?stanbul Bazaar, s?n?r?n ilk AVM'si olacak.
Avm Haber
Pazar, 05 Eylül 2010 14:34

Türkiye'deki al??veri? merkezi yat?r?mlar? s?n?r kap?lar?na kadar dayand?.

 

 

Kuzey Yat?r?m A? taraf?ndan in?a edilen Türkiye'nin ilk s?n?r al??veri? merkezi (AVM) olan ?stanbul Bazaar, mart ay?nda Sarp S?n?r Kap?s?'nda aç?lacak. Do?al kaynaklar? sayesinde insanlar?n Porsche gibi lüks otomobillere bindi?i ama perakende sektörü tam geli?medi?i için taklit markalarla dola?an Gürcistan halk? da bu al??veri? merkezi sayesinde "marka" kavram?yla tan??m?? olacak. Artvin'in 6 bin nüfuslu Kemalpa?a ?lçesi'nde 8 bin metrekareye kurulan ?stanbul Bazaar ayn? zamanda Burger King, Mavi, Mudo, Ki??l?, LC Waikiki gibi markalar? da yöreye ta??m?? olacak.

?stanbul Bazaar'?n yat?r?mc?s? Kuzey Yat?r?m A.?. Genel Müdür Yard?mc?s? Ömer Sunar, "?stanbul Bazaar markalar?n outlet konseptlerini ta??yaca?? bir merkez olacak ama sezon ürünleri de sat?lacak. 60 ma?aza yer alacak. Gürcistan'dan büyük bir talep bekliyoruz çünkü fiyatlar?m?z her ?ekilde onlar?n çok alt?nda. Türkiye'de 60 TL'ye sat?lan bir Adidas ayakkab? orada 350 TL. Ayr?ca bulmak da mümkün de?il. Bu ülkede insanlar Porsche'ye, Ferrari'ye biniyor ama taklit ti?örtlerle geziyor. Perakende hiç geli?memi?. Sarp Kap?s?'ndan hem ülkelerinde mal satmak için gelenleri hem de kendi ihtiyaçlar?n? kar??lamak isteyenleri a??rlayaca??z" dedi. 

10 milyon TL'ye mal olacak...

Sarp S?n?r Kap?s?'n?n modernizasyon çal??malar?na paralel olarak 10 milyon TL'lik yat?r?mla in?a edilen ?stanbul Bazaar Al??veri? Merkezi, ayn? zamanda iki ülke aras?nda 2007 y?l?nda imzalanan serbest ticaret anla?mas?yla "fatural? ticaretin" merkezi olmaya da haz?rlan?yor. Gürcistan'?n kendi halk?n?n Türkiye'den al??veri? yapmas? için önemli imkânlar sundu?unu belirten Sunar, ?unlar? söyledi: "Örne?in Sarp'tan giri? yaparak Türkiye'de 1.000 Lari'lik (1000 TL'ye e?it) al??veri? yapanlar bunu fatural? olarak ibraz ettiklerinde vergiden muaf tutuluyor. Biz de al??veri? merkezi olarak bu imkân? kendi lehimize çevirmek istedik. Bunun için ?stanbul Bazaar'?n aç?lmas?yla birlikte buradan al??veri? yapan herkese verece?imiz bir ticket ile Gürcistan'?n bir ucundan bir ucuna kadar ücretsiz ula??m imkân? sunaca??z. Yine içinde taxfree ofisi de bulunan bir AVM'yiz" dedi.

?ran ve Azerbaycan'a da aç?lacak...

?stanbul Bazaar'?n sadece Gürcistan de?il bunun yan?nda Ermenistan, ?ran ve Azerbaycan'?n da bulundu?u 9 milyon nüfuslu bir merkezin çekim merkezi haline gelece?ine de dikkat çeken Sunar, "?u anda Sarp S?n?r Kap?s?'ndan günlük minimum 3 bin 750, maksimum 15 bin ki?i geçi? yap?yor. Bu trafi?in ?stanbul Bazaar'?n aç?l???n?n ard?ndan ikiye katlanmas? bekleniyor" dedi. ?stanbul Bazaar'?n bölgede sal? ve per?embe günleri düzenlenen pazarlar nedeniyle o günlerde 24 saat hizmet verece?ine de dikkat çeken Sunar, "Ayr?ca bizim ?stanbul Bazaar'a ta??d???m?z birçok markan?n Kars, Ardahan, Rize, Bayburt, Gümü?hane'yi kapsayan alanda ma?azalar? yok. Bu ?ekilde markalar Türk mü?terilerine de ula?abilecek" diye konu?tu. ?ki ülke aras?nda yak?n zamanda tek kap? kontrol sistemi uygulamas?na geçilece?ine de dikkat çeken Sunar, "Bu uygulama ile ziyaretçi say?s? da k?sa sürede iki kat?na ç?kacak. Bölgedeki ticaret hacmi de 1.5 milyar dolardan 2 milyar dolara ula?acak" dedi.

S?rada di?er 's?n?r'lar var...

Erzincanl? Deba Tekstil ile Artvin kökenli Hak-Tim Tekstil'in ortakl???nda kurulan Kuzey Yat?r?m A?'nin ?stanbul Bazaar d???nda s?n?r kap?lar?na yönelik yeni yat?r?m planlar? da var. Kuzey Yat?r?m A?'nin ortaklar?ndan Özgür Temur, TOBB'un Gümrükler Genel Müdürlü?ü'yle beraber yürüttü?ü 's?n?r kap?lar?n?n modernizasyonu projesi' kapsam?nda 's?n?r'lara odakland?klar?n? ve buralarda al??veri? merkezi, lojistik merkezi ile farkl? ticari alanlar yaratma planlar?n?n bulundu?unu ifade etti. 

?ki ülke aras?nda ticaret hacmi 1.5 milyar dolar...

Türkiye ile Gürcistan aras?ndaki ticaret hacminin bu y?l 1.5 milyar dolardan 2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Gürcistan'?n tüm Avrupa Birli?i ülkeleriyle yapt??? ticaretten 200 milyon dolar daha fazlas? Türkiye ile gerçekle?iyor.Sarp ayn? zamanda kültür turizminin önde gelen noktalar?ndan biri. Her Türk turist ülkenin en uç noktas? olan Sarp S?n?r Kap?s? önünde foto?raf çektirmeden dönmüyor.


 

 

Yorum ekle