Anasayfa AVM Haber Güncel Gebze?nin ?lk ve Tek Al??veri? Merkezi Gebze Center Eylül Ay?nda Aç?l?yor.
Çarşamba, 22 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Avm Haber
Pazar, 05 Eylül 2010 14:19

Do?u? Grubu bünyesinde hizmet veren Do?u? Gayrimenkul, Gebze?de bölgenin ilk ve tek al??veri? merkezi olan Gebze Center?? Eylül ay?nda açmaya haz?rlan?yor.

 

 

Do?u? Gayrimenkul, Gebze Center Al??veri? Merkezi?ni, Eylül ay?nda hizmete açmaya haz?rlan?yor. 185 milyon dolarl?k yat?r?mla gerçekle?tirilen, Gebze?deki ilk ve tek al??veri? merkezi ayn? zamanda 1500 ki?iye de istihdam sa?l?yor olacak. Yakla??k 140 bin metrekare in?aat, 55 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan Gebze Center??n kiralama ve yönetimi Jones Lang LaSalle taraf?ndan yürütülüyor.


Do?u? Gayrimenkul taraf?ndan in?aat?na 2008 y?l?n?n A?ustos ay?nda ba?lanan Gebze Center, bölge ve civar?na hem ekonomik hem de sosyal aç?dan de?er katacak. Eylül ay?nda aç?lacak olan Gebze Center bölgede bulunmayan pek çok markay? da Gebzeli?lerle tan??t?rm?? olacak.

 

?ehir merkezine olan yak?nl???, kolay eri?ilebilirli?i sayesinde bölgenin en önemli çekim noktas? ve sosyal/e?lence merkezi olma potansiyeli ta??yan Gebze Center?da, civardaki yo?un genç nüfus göz önüne al?narak e?lence alanlar?na ayr?ca önem verildi.

Kiralanabilir alan?n yüzde 12 ?lik k?sm?; go-kart, buz pisti, sinema, bowling ve çocuk oyun alan? gibi çekim gücünü yükseltecek zengin alternatiflerden olu?turuldu. Yakla??k 6.200 metrekarelik e?lence alan? ile bölgenin önemli bir ihtiyac?na cevap verecek olan Gebze Center?da ziyaretçilerin vakitlerini dolu dolu geçirmesi hedefleniyor.

Ulusal ve uluslararas? pazarda tan?nm?? markalar?n ayn? çat? alt?nda toplanmas? hedeflenerek projelendirilen Gebze Center?da hipermarket olarak TESCO-K?PA (10.500 m2), yap? market olarak KOÇTA? (7.600 m2), elektronik market olarak ise TEKNOSA (2.800 m2) yer al?yor. Gebze Center ziyaretçilerine; giyimden g?daya, hediyelik e?yadan ev gereçlerine, mobilyadan k?rtasiyeye, mücevherden kozmeti?e, beyaz e?yadan tekstile kadar tüm ihtiyaçlar?n? kar??layacak, 140??n üzerinde ma?aza ile geni? bir ürün yelpazesi ve al??veri? çe?itlili?i sunuyor.

 

 

Yorum ekle