Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik Neomarin Çocuk Kültür Merkezi?nde Yeni Y?l Heyecan?
Çarşamba, 22 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Çarşamba, 18 Aralık 2013 08:50

Neomarin Çocuk Kültür Merkezi yeni y?l etkinlikleri ba?lad?. 6-28 Aral?k aras?ndaki Cuma ve Cumartesi günleri 14.00-18.00 saatlerindeki sanat atölyeleriyle tüm çocuklara ula?acak olan etkinlikler, y?lba?? gecesine do?ru e?lenceyi de h?zla t?rmand?racak. Yeni Y?l?a Giri? kültürünün tüm ö?eleriyle ya?at?laca??  atölye programlar?, Neomarin Çocuk Kültür Merkezi?nde düzenlenen tüm etkinlikler gibi ücretsiz.

 

Çocuklar?m?z, e?itmenler önderli?inde kat?lacaklar? atölye programlar?n?n yan? s?ra, bu ay do?anlar partisiyle yeni ya?lar?n? kutlama imkan? bulacakken, yüz boyama etkinli?i ve kostümlü foto?raf çekimleriyle de masal gibi bir dünyan?n içinde bulunacaklar.

Etkinlikler boyunca 3-6 ya? grubundaki kat?l?mc?lar e?itmenleri e?li?inde Resim ve Heykel atölyelerinde hünerlerini sergileyecek. Ayn? alandaki e? zamanl? di?er atölyelere kat?lacak grup ise 7-14 ya? grubu olacak. Bu grup, geli?im evreleri do?rultusunda çe?itlendirilmi? atölyelerle yeni y?la sanatsal bir haz?rl???n içinde olacaklar.

Çocuklar; Heykel,Tasar?m, Nah?l, Minik ?efler, Kukla, Takvim, Maske, Dekor atölyelerinde el becerilerini geli?tirirken, yeni y?l hediyelerini de içlerindeki yarat?c? gücün enerjisiyle haz?rlayacaklar. Neomarin Pendik AVM içindeki kapal? salonuyla 2012 y?l?ndan beri faaliyet gösteren Neomarin Çocuk Kültür Merkezi, çocuklara yönelik özel hizmet anlay???yla, her ay farkl? bir temayla,  kültürü ve sanat? e?lence, bilgi ve görgüyle harmanlamaya devam edecek.

 

6 Aral?k Cuma

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Heykel Atölyesi / Kardan Adam ve Çocuklar

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Tasar?m Atölyesi  / 3 Boyutlu Yeni Y?l Kartlar? Yap?m?

15.00 ? 16.00 Minik ?efler Atölyesi /  Yeni Y?l Keki Yap?m?

16.00 ? 17.00 Takvim Atölyesi / Yeni Y?l Takvimi Yap?m?

17.00 ? 18.00 Kukla Atölyesi / Hediye Operasyonu- Noel Baba ve Geyikleri

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

 

7 Aral?k 2013, CUMARTES?

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Heykel Atölyesi / Kardan Adam ve Çocuklar

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Nah?l Atölyesi  / Yeni Y?l Bereketi

15.00 ? 16.00 Biblo Atölyesi/ Yeni Y?l Biblolar?

16.00 ? 17.00 Tasar?m Atölyesi / ?ans Bebekleri

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Atölyesi /  Yeni Y?l Çikolatalar?

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

 

13 Aral?k 2013, CUMA

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Heykel Atölyesi / Yeni Y?l Hindisi

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00  Tasar?m Atölyesi / Topra??n Bereketi

15.00 ? 16.00  Minik ?efler Atölyesi / Yeni Y?l?n Çikolata Toplar?

16.00 ? 17.00  Tasar?m Atölyesi / Hediye Kesesi

17.00 ? 18.00  Nah?l Atölyesi  / Yeni Y?l Bolluk Çan?

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

 

14 Aral?k 2013, CUMARTES?

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Heykel Atölyesi / Noel Baba ve  Çocuklar

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Heykel Atölyesi /  Dilek A?ac?

15.00 ? 16.00 Nah?l Atölyesi  / Fil Bereketi

16.00 ? 17.00 Biblo Atölyesi / Yeni Y?l A?ac? Biblo Yap?m?

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Atölyesi / Çikolatal? Fondan

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

 

20 Aral?k 2013, CUMA

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Heykel Atölyesi / Yeni Y?l Hindisi

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Bereket Atölyesi / Çam Bereketi

15.00 ? 16.00 Minik ?efler Atölyesi /  Yeni Y?l Mozai?i

16.00 ? 17.00 Tasar?m Atölyesi / Yeni Y?l Çanlar?

17.00 ? 18.00 Heykel Atölyesi / 2014 Hayat A?ac?

 

 

21 Aral?k 2013, CUMARTES?

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Ka??t Kukla Atölyesi / Noel Baba

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Tasar?m Atölyesi  / ?ans Yumurtalar?

15.00 ? 16.00 Nah?l Atölyesi / Say?lar?n Bereketi

16.00 ? 17.00 Dekor Atölyesi  / Y?lba?? Dekoru ? Y?lba?? A?ac? Süsleme

17.00 ? 18.00 PART? ZAMANI- ARALIK AYINDA DO?ANLARIN DO?UM GUNU PARTIS?

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

 

27 Aral?k 2013, CUMA

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Ka??t Kukla Atölyesi / Noel Baba

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Maske Atölyesi / Yeni Y?l Maskeleri Yap?m?

15.00 ? 16.00 Minik ?efler Atölyesi  / Yeni Y?l Pastas? Süsleme

16.00 ? 17.00 Heykel Atölyesi / Beyaz Kilden Kardan Adam Heykelleri Yap?m?

17.00 ? 18.00 YEN? YIL BALOSU

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

 

28 Aral?k 2013, CUMARTES?

(3-6 Ya?)

14.00 ? 18.00 Resim Atölyesi / Yeni Y?l Resimleri

14.00 ? 18.00 Ka??t Kukla Atölyesi / Noel Baba

(7-14 Ya?)

14.00 ? 15.00 Porselen Atölyesi / Kardan Adam Heykelleri Yap?m?

15.00 ? 16.00 Maske Atölyesi / Yeni Y?l Maskeleri Yap?m?

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi  / Yeni Y?l Pastas? Süsleme

17.00 ? 18.00 YEN? YIL BALOSU

Gün boyu yüz boyama yap?lacakt?r.

Yeni Y?l Kostümleri Foto?raf Çekimi Yap?lacakt?r.

 

Yorum ekle